SÖDER'den ÖSYM'ye KPSS Alan Sınavına Yönelik Talep Başvurusu

SÖDER'den ÖSYM'ye KPSS Alan Sınavına Yönelik Talep Başvurusu

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA

12.11.2018

Sınıf Öğretmenleri Derneği (SÖDER) 2012 yılında kurulmuş olup; Türkiye’de 25 ilde temsilciliği bulunan sınıf öğretmenlerine özgü Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşudur. SÖDER’ in genel amacı; sınıf öğretmenliği mesleğine gönül vermiş insanların genel ve akademik özlük haklarının savunulması ve etkili-verimli bir öğretim sürecinin yürütülmesidir. 

2000 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alımı KMS, DMS ve KPSS puanları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bilindiği üzere ÖSYM 2014 yılı itibariyle Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür-Yetenek sınavlarına ek olarak sınıf öğretmenliği branşına da alan sınavı getirmiştir. SÖDER olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu KPSS alan sınavına ilişkin görüş, eleştiri ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Şöyle ki;

Sınıf Öğretmenliği mesleği temel olarak İlk Okuma Yazma Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi gibi temel alan eğitimi konularını kapsamasına rağmen bir diğer ifadeyle sınıf öğretmenlerinden ilkokul (1-4. Sınıf) öğrencilerine okuma-yazmayı öğretmeleri, temel aritmetik ve matematiksel becerileri kazandırmaları ve öğrencileri günlük hayata hazırlamaları beklenirken; öğretmen adaylarına Fizik, Kimya Coğrafya, Edebiyat, Tarih vb. derslerden % 80 ağırlıkta 40 soru sorulmaktadır. Örneğin; ilkokul öğrencilerine okuma-yazmayı öğretmesi beklenen sınıf öğretmenliği mezunu öğretmen adaylarına lisans programının ana dersi olan İlk Okuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Fen Öğretimi vb. derslerden ise sadece % 20 ağırlıkta 10 soru yöneltilmesi sınavın amacını tartışılır hale getirmektedir.

Diğer bir tartışma konusu ise Sınıf Öğretmenliği alanında sınava girecek öğretmen adaylarına Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve benzeri gibi temel bilimlerden yöneltilen soruların; öğretmenlerin mesleklerini yürütürken hangi bilgi, beceri ya da öğretim yeterliliğini sınamaya yönelik olduğudur. Diğer bir ifadeyle Fen ve Teknoloji ya da Sosyal Bilgiler derslerini yürütecek olan öğretmen adayına Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi temel soruların yöneltilmesindeki gaye nedir? Akıllara "Fizik, Kimya gibi derslerin Fen ve Teknoloji dersinin temelini oluşturduğu için bu sorular sorulmaktadır" gibi gelebilecek cevaplar, disiplinler arası yaklaşıma göre tasarlanmış Fen ve Teknoloji ya da Sosyal Bilgiler dersinin amaç, yöntem ve içeriği ile açıklamanın mümkün olmadığı çok barizdir. Dolayısıyla nitelikli sınıf öğretmeni yeterlilikleri ölçme konusunda ÖSYM’nin sormuş olduğu sorular bilgi ve uygulamaya dayalı yeterlilik durumunu ölçme konusunda çelişki yaratmaktadır. Bu durum (Ek.1) de örnek verilen sorular ile daha açıkça anlaşılmaktadır.

 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde Sınıf Öğretmenliğinin alan eğitimi bölümünü ihtiva eden sorular sınavın % 20’lik kısmına tekabül etmektedir. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan dersleri yürüten sınıf öğretmenlerine, yürütecekleri derslerin kapsamıyla ilgili soru sorulması gerekirken bilakis temel bilimlerden ve branş öğretmenlerinin yürütecekleri derslerin ağırlıklı olarak sınavın %80’lik kısmını oluşturan soruları ihtiva etmesi, sınavın gayesinden uzaklaşıp farklı mecraya yöneldiği veya sınanmak istenmesi elzem bulunan derslerin yeteri kadar sınanmadığını bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu durum öğretmen adaylarının uygulama ve öğretime dayalı derslere ağırlık vermeyip; salt bilgi ağırlıklı temel bilim derslerine ağırlık vermesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  Böylelikle öğretmen adaylarının bölümdeki uygulama ve öğretim derslerinden ziyade, KPSS dershaneciliğine yönelmesine ve öğretmen adaylarının daha fazla maddi külfete bürünmesine yol açmaktadır. Çünkü temel bilimlerde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Tarih, Coğrafya vb.) dershanecilik ve etüt merkezliği yapmak; uygulama ve öğretim derslerine (İlk Okuma Yazma Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi) göre daha kolay ve geneldir.  

 

Asıl önemli olan soru % 80 oranına sahip temel bilim derslerin ağırlıklı olarak ÖSYM tarafından sorulması nitelikli sınıf öğretmeni seçme kriterine ne kadar uygundur? Sınıf öğretmeni alan eğitimi derslerini teferruatlı bir şekilde öğrenmiş olup, bu öğrendiklerini meslekî hayatında kullanamadıktan, öğrencilerine aktaramadıktan sonra sınavın bu bilgilere yönelik sorulması hiçbir anlam kazandırmamaktadır. Buradaki amaç, mesleği hakkında alan eğitimini ihtiva eden İlk Okuma Yazma Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim ve Görsel Sanatlar Öğretimi gibi dersler konusunda bilgi, beceri ve yeterlilik sahibi bir sınıf öğretmenine mi ihtiyaç duyulmaktadır ? Yoksa Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Tarih, Coğrafya vb. gibi meslekî hayatında kullanmayacağı ve aktarmayacağı derslerde kapsamlı ve teferruatlı bilgiye sahip öğretmenlere mi ihtiyaç duyulmaktadır? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 23.10.2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda da ifade edildiği gibi; meslekî deneyim beceri ve yeterliliklere sahip öğretmen modeliyle eğitim-öğretim sürecini yürüteceğiz vizyonu ile ÖSYM’nin yapmakta olduğu ÖABT sınavı % 80 (Alan Bilgisi) - % 20 (Alan Eğitimi) ağırlık oranı ÇELİŞMEKTEdir.

 

Ayrıca öğretmenin öncelikle öğretmeyi öğrenmesi gerekmez mi? İlkokul 1.sınıf öğrencisine harf öğretimi yapan bir sınıf öğretmeni, İlk Okuma ve Yazma Öğretimi dersini tam anlamıyla öğrenmiş olması gerekmektedir. Çünkü adaylar zaten harfleri bilmektedir. Burada asıl önemli olan nokta nasıl öğretmesi gerektiğini bilmesi ve alan sınavında da bu konulara yönelik soruların ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bundan mütevellit alan eğitimine ağırlık verilmesi gerekmez mi?

 

Mevcut ÖSYM’nin yapmış olduğu ÖABT sınavında sorulan 50 sorunun Alan Bilgisi kısmında 40 soru; Alan Eğitimi kısmında ise sadece 10 soru sorulmaktadır. ÖSYM’nin yapmış olduğu ve kendi ifade ettiği Alan sınav ağırlık oranı aşağıda yer almaktadır. Bu ağırlık oranı ile NİTELİKLİ SINIF ÖĞRETMENİ SEÇME hususunda bilimsellik,  mesleki yeterlilik ve toplumun vicdanı açısından SÖDER olarak sorumluluk hissetmekteyiz. Açıkçası ÖSYM bünyesinde yer alan Temel Bilimcilerin sırf kendi alanlarının rağbeti ve iş-hizmet yükünü artırarak böyle bir oranlamayı yapmaları sorusu da akıllara gelmiyor değil.

 

1) Alan Bilgisi Testi %80 (Toplam 40 Soru)

-Temel Matematik (%12)

-Genel Biyoloji (%6)

-Genel Fizik (%6)

-Genel Kimya (%6)

-Türk Dili (%12)

-Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)

-Çocuk Edebiyatı (%6)

-Uygarlık Tarihi (%6)

-Türk Tarihi ve Kültürü (%6)

-Genel Coğrafya (%6)

-Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)

2) Alan Eğitimi Testi % 20 (Toplam 10 Soru)

İlk Okuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun, Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, Görsel Sanatlar Öğretimi, Drama, Kaynaştırma vb.

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 30.05.2018 tarihinde Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları güncellenmiş olup, 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sınıf Öğretmenliği Yeni Lisans Programına Göre; Alan Eğitimi Dersleri % 46 dağılım göstermekte olup, bu dersler daha çok ağırlıklı olmaktadır. Bu dağılım YÖK Web sayfasından ulaşılabilir. (Ek.2)

Yukarıda bahsedilen durumlar dikkate alındığında SÖDER olarak;

  • ÖSYM'nin 2019 yılında yapacağı KPSS alan sınavının sınıf öğretmenliği yeni lisans programındaki yer alan dersler ve ağırlık oranlarına göre yeniden düzenlenmesi ve bu durumun 2019 akademik takvim ve öğretmen adaylarını bilgilendirme hususunda acele edilmesi
  • Mevcut yapı korunacak ise 2019 Sınıf Öğretmenliği Branşı KPSS ÖABT sınavında Alan Eğitimi testinin % 60, Alan Bilgisi testinin ise % 40 ağırlıkta olması gerekliliğini talep ediyoruz.

2019 KPSS sınav takvimi ve öğretmen adaylarını bilgilendirme hususunda ÖSYM’nin talep ettiğimiz bu süreci hızlı tamamlaması ve tarafımıza gerekli yasal süre zarfında cevap vermesini talep ediyoruz. Gerekli olumlu cevap alınmaz ise konuyu Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıma hakkımızı kullanacağımızı ifade etmek isteriz. Yukarıda ifade edilen problemlerin çözümü ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet TURAN

SÖDER Genel Başkanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

 

 

Ek 1

ÖSYM Tarafından Yapılan Sınıf Öğretmenliği Branşında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sınavında Çıkmış Bazı Örnek Sorular

1-Kulaktaki işitme duyu hücrelerinde oluşan uyartılar aşağıdaki yapılardan hangisi tarafından alınır?  (2017-KPSS ÖABT)

A-Yarım daire kanalları

 B-İşitme sinirleri

 C-Salyangoz

 D-Oval pencere

 E-Östaki borusu

 

2-Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ve İskenderiye’de astronomik gözlemler yapmıştır.(2017-KPSS ÖABT)

 · Almagest ve Geographike Huphegesis önemli eserleridir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Eski Çağ coğrafyacısı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Batlamyus      B-Strabon      C-Eratosthenes         D-Thales       E-Herodot

 

3-Aşağıdakilerden hangisi sis tiplerinden biri değildir? (2017-KPSS ÖABT)

A-Adveksiyon           B- Radyasyon         C- Cephe              D- Orografik             E- Siklon

 

4-Roman, öykü ve oyunlarıyla tanınan yazar, Yüksek Gerilim, Sessizliğin İlk Sesi, Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri adlı kitaplarında topladığı öyküleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde belli bir biçime yaslanmaz ve ne anlatacağından çok nasıl anlatacağını önemser. Gerçeği anlatırken sanattan taviz vermez. Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet Dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?(2016 KPSS ÖABT)

A-Yusuf Atılgan      B- Adalet Ağaoğlu        C-Oğuz Atay         D- Nezihe Meriç            E- Sevinç Çokum

 

 

 

 

5-Benzen ve toluenin ideal bir çözelti oluşturduğu bilinmektedir. 25 °C’de bir benzen ve toluen karışımının toplam buhar basıncı 61,80 mmHg’dir. Bu karışımda toluenin kısmi buhar basıncı 14,25 mmHg olduğuna göre, benzenin sıvı fazdaki mol kesri aşağıdakilerden hangisidir? (Saf benzenin 25 °C’deki buhar basıncı 95,10 mmHg’dir.) (2015-KPSS ÖABT)

A-0,1        B- 0,3             C- 0,5           D- 0,6               E-0,9

 

6-Günümüzde, bir hayvanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması onun kuş olduğuna karar verebilmek için yeterlidir? (2014 KPSS ÖABT)

A- Tüylerinin bulunması

B-Kanatlarının bulunması

C-Vücut sıcaklıklarının sabit olması

D-Kalplerinin 4 odacıklı olması

E-Azotlu atık olarak ürik asit atmaları

 

7-Eski Mısır’da siyasal ve kültürel açıdan belirgin bir icraatı bilinmemesine rağmen, mezarı günümüze ulaştığından dolayı adı günümüzde ön plana çıkmış firavun aşağıdakilerden hangisidir?  

(2014 KPSS ÖABT)

A-Tutankamon              B- II. Ramses         C-  IV. Amenofis           D- Keops             E- I. Seti